Att vara kyrka

EN PROCESSUTBILDNING OM IDEALITET, IDENTITET OCH MEDARBETARSKAP

En kurs för församlingar som önskar utveckla arbetet kring delaktighet och engagemang genom att involvera, inspirera och rekrytera ideella medarbetare i församlingarna. Syftet med denna processutbildning är att rusta personer som samordnar och leder ideella medarbetare till att bli möjliggörare för ideellt engagemang.

Under de fyra kurstillfällena får deltagarna hjälp att se sin församling och sin egen roll i arbetet med ideella medarbetare. För att kunna leda på ett bra sätt ges möjlighet att bearbeta frågor om till exempel det ideella engagemangets roll i församlingen, ledarskap och medarbetarskap, yrkesroll hos anställda medarbetare, grundläggande teologiska motiv och trosfrågor, praktiska aspekter som juridiska frågor om ideella medarbetare, rekrytering, utbildning och uppmuntran.

Kursen är tänkt att vara en resurs för såväl församlingen som för den enskilde kursdeltagaren. Ansökan görs därför av kyrkoherden och till ansökan bifogas ett brev där både kyrkoherden och den/de som ska gå kursen på några rader formulerar vilken målsättning församlingen har med att sända medarbetare till kursen.

Mellan kurstillfällena har kursdeltagarna uppgifter som relaterar till utvecklingsprocessen i det egna församlingsarbetet. Det är därför viktigt att kursdeltagaren ges både utrymme och stöd att i en referensgrupp kunna reflektera kring innehållet i utbildningen samt tillfällen att förankra det som tas upp i kursen bland övriga medarbetare i sin hemförsamling. Kursen leder fram till en utvecklingsplan för den egna församlingens arbete med ideella medarbetare, som med fördel kan tas upp för beslut i kyrkorådet.

Ideellt forum, tillsammans med sina huvudmän, genomför utbildningen på fyra ställen i landet. Mer information under respektive folkhögskola.

Helsjöns folkhögskola
Sigtuna folkhögskola
Strömbäcks folkhögskola
Vadstena folkhögskola

Ansökan görs till respektive folkhögskola, som sedan lämnar besked om antagning. Vi rekommenderar att deltagande församling sänder flera medarbetare till kursen samtidigt för att det ska bli en så god process som möjligt i församlingen. Kursen omfattar 10-11 kursdagar på respektive folkhögskola, samt olika uppgifter mellan kurstillfällena. 

Kostnad: Ideellt forum och folkhögskolorna bekostar kursen. Deltagarna betalar för mat, logi och material.

Kyrkoherden meddelas efter att kursdelatagaren antagits vilka tillfällen hen förväntas närvara. Vanligtvis handlar det om en eller en halv dag i samband med första och sista kurstillfället.

Kursmoment 1.

Det ideella arbetets betydelse – för kyrkan, individen och samhället

Kursmomentet syftar till att skapa förståelse för församlingssynens avgörande betydelse för att utveckla idealitet och frivillighet i församlingsarbetet. Vi lär av aktuell forskning kring det svenska civilsamhället och diskuterar hur utblickar kan inspirera församlingens agerande. Vi fördjupar oss i hur vår egen tro och vårt engagemang kan växa och utvecklas. I samband med detta moment gör kursdeltagarna en inventering kring församlingens ideella arbete och studerar den egna församlingsinstruktionen i relation till idealitet.

Kursmoment 2.

Stödstrukturer för delaktighet – mallar, juridik och samsyn som förenklar

Kursmomentet syftar till att ge verktyg för det praktiska arbetet på hemmaplan. Stödstrukturer innebär bl.a. att skapa en samsyn kring vad som är god delaktighet, där människosynsfrågor och församlingssyn blir centrala pusselbitar. Vi fördjupar oss i hur ideellas tro och engagemang kan växa och utvecklas. I samband med detta kursmoment får kursdeltagarna reflektera över den egna församlingens uttryckta församlingssyn i relation till idealitet.
 

Kursmoment 3.

Yrkesroll och medarbetarskap – att vara möjliggörare

Kursmomentet syftar till att arbeta med förankrings- och förändringsarbete kring idealitet i det egna arbetslaget. Vi reflekterar kring hur både anställda och ideella kan vara goda medarbetare som öppnar för delaktighet. Ledarskap i olika former blir en central frågeställning under kursmomentet. Vi fördjupar oss i hur församlingens tro och engagemang kan växa och utvecklas. I samband med detta kursmoment får deltagarna definiera vilka stödstrukturer församlingen behöver för sitt utvecklingsarbete, samt hur ledarskapet ser ut i relation till olika medarbetare
 

Kursmoment 4.

Utvecklingsplanen – från nuläge till önskat läge

Kursmomentet syftar till att presentera och få respons på den egna församlingens utvecklingsplan i relation till det ideella arbetet. Genom delande möjliggörs ett lärande mellan varandra. Vi arbetar även med redskap för den fortsatta processen på hemmaplan. Till detta kursmoment färdigställer deltagarna arbetet med sin församlings utvecklingsplan som bl. a. baserar sig på de olika kursmomentens temata. De församlingar som redan har en utvecklingsplan kan tillsammans med kursledningen hitta meningsfulla sätt att utvärdera och/eller utveckla hela eller delar av den.