Ideellt forum | Att vara kyrka – Strömbäcks folkhögskola
996
single,single-post,postid-996,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-theme-ver-6.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Att vara kyrka – Strömbäcks folkhögskola

att vara kyrka strömbäck

05 Dec Att vara kyrka – Strömbäcks folkhögskola

En processutbildning om idealitet, identitet och medarbetarskap

Processutbildningen Att vara kyrka är en utveckling av Att leda ideella medarbetare. Den riktar sig till församlingar som önskar utveckla sitt arbete med delaktighet och ideellt engagemang. Syftet är att deltagarna ska rustas med kunskap och strategier för att kunna bära och leda utvecklingsarbetet i församlingen. Utbildningen riktar sig till såväl ideella, förtroendevalda och anställda medarbetare som tillsammans ingår i en arbetsgrupp för det lokala utvecklingsarbetet.

Under kursen ges möjlighet att bearbeta frågor om till exempel det ideella engagemangets roll i församlingen, ledarskap och olika medarbetarroller, grundläggande teologiska motiv och trosfrågor samt praktiska aspekter som juridiska frågor, utbildning och uppmuntran bland ideella.

Kursmoment:
Att vara kyrka innehåller motsvarande kursmoment som utbildningen Att leda ideella medarbetare. I den nya utbildningen finns
dock ett större fokus på att hitta roller och samspel mellan församlingens alla medarbetare i det gemensamma uppdraget att vara kyrka – därav
namnbytet. En nyhet är också att utbildningen är på halvdistans och delvis webbaserad för att göra det enklare för alla församlingar och medarbetargrupper
att kunna delta.

Kursen består av fyra kursmoment, två kursmoment är förlagda till folkhögskolan och två sker i församlingen. Under de fyra kursmomenten lotsas
deltagarna genom olika steg att se nuläget men också potentialen att utveckla sin församling kring ideellt engagemang utifrån församlingens egna
förutsättningar.

I utbildningen ingår även ett reflektionsdygn för de deltagande församlingarnas församlingsledningar – kyrkoherdar, kyrkorådsordförande med mera.
Under ledardygnet medverkar biskop Åsa Nyström och Fredrik Hedlund, processledare på Sensus, med fler.

Läs mer om kursmomentet nedan

Målgrupp:
Församlingar som önskar utveckla sitt arbete med delaktighet och ideellt engagemang.

Kostnad:
Per deltagande församling 10 000 kr samt 5000 kr per deltagare för kost och logi för de två delkurserna på Strömbäcks folkhögskola. I församlingsavgiften ingår ledarskapsdygnet och tillgång till webbaserat studiematerial samt processledning för utvecklingsarbete i församlingen. Kontakta ditt stift angående möjlighet till bidrag eller stöd för omkostnader.

Datum för delkurser på Strömbäcks folkhögskola:
Delkurs 1: 21-23 febuari, ledardygn: 17-18 maj, delkurs 2: 28-30 augusti.

Kontakt:
JanOlof Nordström, samordnare Ideellt forum i Svenska kyrkan, 070-635 24 67, janolof.nordstrom@sensus.se

 


***************************************************************

MER INFORMATION SAMT ANMÄLAN:
Sista ansökningsdag 6 december
www.strombacksfolkhogskola.se/utbildningar/svenska-kyrkan-och-efs

LADDA NED PDF

*****************************************************************

 

Kursmoment 1 – vid Strömbäcks folkhögskola

Det ideella engagemangets betydelse – för kyrkan, individen och samhället
Kursmomentets fokus ligger på frågan om idealitetens Varför inom Svenska kyrkan och utgår från församlingssynens och människosynens avgörande betydelse för att utveckla församlingslivet som ett möjlighetsrum för ideellt engagemang. Vi lär också av aktuell forskning kring ideellt engagemang i det svenska civilsamhället och reflekterar kring hur utblickar kan inspirera församlingens agerande.

I kursmomentet ges verktyg och stöd för att kunna leda utvecklingsarbetet i församlingen under utbildningens gång. Ett av verktygen är en webbaserad lärplattform som används för dokumentation och reflektion bland deltagarna. Där finns också det webbaserade utbildningsmaterial som är tänkt att deltagarna ska använda i den del av utbildningen som sker på hemmaplan.

Kursmoment 2 – i hemförsamlingen
Förankring av idealitetens Varför samt stödstrukturer för delaktighet
Kursmomentets tre delar utförs på hemmaplan och leds av kursdeltagarna med stöd av utbildningsmaterialet i lärplattformen samt kursledningen.

Del ett handlar om att reflektera kring och förankra en gemensam förståelse gällande Idealitetens Varför bland församlingens alla medarbetare. Den andra delen handlar om att starta upp församlingens arbete med en utvecklingsplan för ideellt engagemang. Den tredje delen handlar om att synliggöra och utveckla stödstrukturer för delaktighet i församlingen.

Kursmoment 3 – vid Strömbäcks folkhögskola
Medarbetarskap – om roller och relationer mellan ideella, förtroendevalda och anställda
Under kursmomentet ges stort utrymme att reflektera kring roller och relationer mellan ideella, förtroendevalda och anställda medarbetare. Vilka roller och relationer ger alla medarbetare utrymme att växa samt ger församlingen förutsättningar att ännu bättre kunna utföra sitt uppdrag? I samtalet ryms frågor om ledning och organisering samt frågor om språk och former för gestaltning av tro. Ett annat fokus är frågor om mångfald bland ideella medarbetare och vilka uppdrag de skulle kunna ha. Under kursmomentet ges tid för deltagarna att jobba vidare med församlingens utvecklingsplan.

Kursmoment 4 – i hemförsamlingen
Färdigställande och delande av Utvecklingsplanen – från nuläge till önskvärt läge
I detta kursmoment färdigställer deltagarna, tillsammans med andra medarbetare, arbetet med församlingens utvecklingsplan. Därefter möts 2-3 församlingar för att presentera och få respons på den egna församlingens utvecklingsplan. Genom delande möjliggörs ett lärande mellan de olika församlingarna. De församlingar som redan har en utvecklingsplan kan tillsammans med kursledningen hitta meningsfulla sätt att utvärdera och/eller utveckla hela eller delar av den.

Som en möjlighet till fortsatt stöd och lärande möts församlingarna ytterligare en gång under var och en av de följande 2 terminerna för att dela erfarenheter kring hur det egna utvecklingsarbetet fortgår.

Reflektionsdygn kring för församlingsledningen
Erfarenheter har visat att församlingsledningen har en avgörande roll för att utvecklingsarbetet kring delaktighet och engagemang i församlingen ska bli framgångsrikt. I utbildningen ingår därför ett reflektionsdygn för de deltagande församlingarnas församlingsledningar – kyrkoherdar, kyrkorådsordförande m.m. Under dygnet medverkar biskop Åsa Nyström, Fredrik Hedlund från Sensus, Ideellt forums samordnare JanOlof Nordström samt Karin Sarja, kyrkoherde i Gävle pastorat. Inspelen från de medverkande berör ämnen som Idealitetens Varför, synen på medarbetarskap, nya sätt att leda och organisera samt strategisk ledning i församlingslivet. Under dygnet ges också rikligt med tid att reflektera och dela erfarenheter.

Inga kommentarer

Skriv en kommentar